Tham gia Sự kiện “Đăng ký Bang Hội – Đặt gạch CBT Key”

Tham gia Sự kiện “Đăng ký Bang Hội – Đặt gạch CBT Key”

Ai cũng có thể lập bang hội, ai cũng có thể quy tụ quần hùng, vào bang là có Key Closed Beta. Mà một...